Anning Xianjie Phosphorus Chemical Group Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Xiayuanliangcun
Xianjiexiang
650304 Anning
Yunnan
Peoples Republic of China

Tel: 871 8701630

COMPANY TYPE

Producer