Baokang Zhuangyuan Fertilizer Industry Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

176 Qingxi Rd.
Baokang
441600 Chengguan
Hubei
Peoples Republic of China

Tel: 710 5824452

COMPANY TYPE

Producer