Chongqing Chuandong Chemical (Group) Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

20 Zhongyao Street
Jinguanshi Town
Nan'an
400063 Chongqing
Peoples Republic of China

Tel: 23 6251 3058

Website: www.cqchemgroup.com

COMPANY TYPE

Producer