Chongqing City Fuyuan Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Yantai
Chengxi
408324 Dianjiang
Chongqing
Peoples Republic of China

Tel: 23 7458 8700

Website: www.fuyuanchem.com

E-mail: fuyuan@hi2000.com

COMPANY TYPE

Producer