Chongqing Huqiang Chemical Fertilizer Co Ltd

CONTACT DETAILS

Zhuanguankou
Gunan
401420 Qijiang
Chongqing
Peoples Republic of China

Tel: 23 8589 9168

Website: www.qjhq.com.cn

COMPANY TYPE

Producer