Guangxi Luzhai Chemical Fertilizer Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

53 Jinji Rd.
545624 Luzhai
Guangxi
Peoples Republic of China

Tel: 772 6821571

COMPANY TYPE

Producer