Guangxi Xijiang Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Nanping E.Rd.
537100 Guigang
Guangxi
Peoples Republic of China

Tel: 775 4283509

COMPANY TYPE

Producer