Guizhou Chemical Fertilizers Factory Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Qingzhen
551415 Guiyang
Guizhou
Peoples Republic of China

Tel: 851 2564697

COMPANY TYPE

Producer