Guizhou Xifeng Phosphorus Ore

CONTACT DETAILS

Wenquan
Xifeng
551108 Guiyang
Guizhou
Peoples Republic of China

Tel: 851 7781051

Website: www.gzxflk.cn

E-mail: xflk88@126.com

COMPANY TYPE

Producer