Henan Huixian City Haolida Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

79 Beihuan Rd
453600 Huixian
Henan
Peoples Republic of China

Tel: 373 6291488

Website: www.haolidachem.com

E-mail: haolida@hi2000.com

COMPANY TYPE

Producer