Hubei Ezhong Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

E'zhong Industry Zone
Zhongxiang
431913 Linkuang
Hubei
Peoples Republic of China

Tel: 724 6901188

COMPANY TYPE

Producer