Hubei Fuchi Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd

CONTACT DETAILS

12 Wangfen Road
Yangxin
435229 Fuchi
Hubei
Peoples Republic of China

Tel: 714 7531566

Website: www.fuchigroup.com

COMPANY TYPE

Producer