Hubei Huayi Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Industry Zone
Jingmen
431915 Zhongxiang
Hubei
Peoples Republic of China

Tel: 724 4949172

Website: www.hbhyhg.com

COMPANY TYPE

Producer