Hubei Sanning Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

9 Yanjiang Rd.
Yaojiagang
443206 Zhijiang
Hubei
Peoples Republic of China

Tel: 717 4140300

Website: www.hb30.com

COMPANY TYPE

Producer