Hubei Yihhua Chuxing Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

11 Huagong Rd.
Yichang
443311 Zhicheng
Hubei
Peoples Republic of China

Tel: 717 4664859

COMPANY TYPE

Producer