Jiangsu Hengsheng Chemical Fertilizer Company Ltd.

CONTACT DETAILS

113 Xin'an Rd.
Xin'an
221400 Xinyi
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: 516 8892 3834

Website: www.xy-hs.com

E-mail: web@xy-hs.com

COMPANY TYPE

Producer