Jiangsu Linggu Chemical Co. Ltd.

CONTACT DETAILS

Shilipai
214203 Yixing
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: 510 8712 1092

Website: www.linggu.cn

E-mail: jslg@linggu.com.cn

COMPANY TYPE

Producer