Jiangsu Suopu Group Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Changgang
Jingkou
Xiangshan
212006 Zhenjiang
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: 511 8899 5000

Website: www.sopo.com.cn

COMPANY TYPE

Producer