Jiangxi Guixi Chemical Fertilizer Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

1 Huagong Dadao
335424 Guixi
Jiangxi
Peoples Republic of China

Tel: 701 3358888

COMPANY TYPE

Producer