Jinan Chemical Fertilizers Plant Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

23 Gongye N.Rd.
Wangsheren
Licheng
250101 Jinan
Shandong
Peoples Republic of China

Tel: 531 8651 1810

COMPANY TYPE

Producer