Tianjin Jinnan Chemical Fertilizer Experimental Co.,Ltd

CONTACT DETAILS

Gegu Industry Zone
300352 Jinnan
Tianjin
Peoples Republic of China

Tel: 22 2869 0107

COMPANY TYPE

Producer