Wengfu Group Co Ltd

CONTACT DETAILS

Wengfu International Plaza
57 Shinan Road
550501 Guiyang
Guizhou
Peoples Republic of China

Tel: 851 5513226

Website: www.wengfu.com

E-mail: hongfu@hi2000.com

COMPANY TYPE

Producer