Xiangfan Zedong Chemical Co., Ltd.

CONTACT DETAILS

No. 2, Hangkong Road
Zhangwan
Xiangyang
441004 Xiangfan
Hubei
Peoples Republic of China

Tel: 710 2812033

Website: http://xftschemical.com.cn

COMPANY TYPE

Producer