Xinjiang Xinhua Chemical Fertilizers Co Ltd

CONTACT DETAILS

Wulapo
Dabancheng
830091 Urumqi
Xinjiang
Peoples Republic of China

Tel: 991 5882222

Website: www.xjxhhf.com

COMPANY TYPE

Producer