Yunnan Jinxing Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Guanjiashan
Datun
661018 Gejiu
Yunnan
Peoples Republic of China

Tel: 873 2833260

Website: www.ynjinxing.com

COMPANY TYPE

Producer