Yunnan Shanglin Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Zhuyuancun
Shangsuanxiang
650607 Jinning
Yunnan
Peoples Republic of China

Tel: 871 7822605

COMPANY TYPE

Producer