Yunnan Zhanhua Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Huashan
Zhanyi
655038 Qujing
Yunnan
Peoples Republic of China

Tel: 874 3068003

COMPANY TYPE

Producer