Zhongnong New Fertilizer Sci.-Tech.Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

120 Yanyu Rd.
Yuqi
Huishan
214183 Wuxi
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: 510 8388 6047

COMPANY TYPE

Producer