Zhongxiang Chuzhong Phosphorus Chemical Co. Ltd.

CONTACT DETAILS

Huji
Zhongxiang
Hubei
431911 Zhongxiang
Peoples Republic of China

Tel: 724 4852756

COMPANY TYPE

Producer